Tất cả khóa học

ID Course Name Duration Start Date
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA) 19/05/2024
DGNS CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÂN SỰ ( KPIs) 4 buổi 19/05/2024
HLNV CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 4 buổi 19/05/2024
ATLD2 Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 19/05/2024
QAC INTERNAL AUDITOR – ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015 5 tuần 19/05/2024
Khai giảng khóa học ISO 22000/HACCP ca cấp tốc 19/05/2024
HSE2 Khóa Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường 12 buổi 19/05/2024
HSE Khóa học HSE chất lượng cao 6 Tháng 19/05/2024
GQXD KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 4 buổi 19/05/2024
DTMT Khóa học Lập dự toán Môi trường 4 buổi 19/05/2024
TVMT Khóa học Nghiệp vụ Tư vấn và Quản lý môi trường Doanh nghiệp 19/05/2024
QAC Khóa học QA/QC (ISO 9001:2015) – Nghiệp vụ Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng 6 buổi 19/05/2024
BT-XLNT T3 Khóa học Thực nghiệm vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải 3 Ngày 01/11/2017
XLNT Khóa học Thực nghiệm Vận hành và Bảo trì Hệ thống Xử lý nước thải 01/11/2017
DPTT KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 4 buổi 01/11/2017
ĐTM Khóa học Đánh giá Tác động môi trường (ĐTM) 4 buổi 01/11/2017
HSE basic Khóa Đào tạo HSE – Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường 8 buổi 01/11/2017
TVMT T3 Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Tư vấn và Quản lý Môi trường Doanh nghiệp 8 tuần 11/11/2017
ATTP (ISO 22000 & HACCP) Nhận thức HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 11/11/2017
ISO9001 Nhận thức và Ứng dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 6- 8 buổi 11/11/2017
NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO ISO 9001:2015 11/11/2017
ISO 45001 Nhận thức và Đánh giá HTQL ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) 12 buổi 11/11/2017
OHSAS + ISO 14001 Nhận thức và đánh giá HTQL ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 12 buổi 11/06/2017
HSE Quản lý HSE (Nâng cao + Thực tế dự án) 12 buổi 11/06/2017
Xu ly nuoc thai Thực nghiệm Vận hành và Bảo trì hệ thống Xử lý nước thải 6 buổi 19/05/2024
TÍCH HỢP ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 VÀ ISO 45001:2018 19/05/2024
ATLD Viện INTIC: Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP Hotline: 0919.936.008 - Email: daotao@intic.edu.vn 19/05/2024
ATLD1 ĐÀO TẠO AN TOÀN DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ THEO YÊU CẦU THÔNG TƯ 27/2013/TT-BLĐTBXH 4 buổi 06/05/2016

Khóa học theo Chuyên mục