Đồng hồ đếm ngược khóa học tư vấn môi trường, khóa học vận hành và xử lý nước thải hay các sự kiện của viện đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế. Viện INTIC đã sử dụng đồng hồ đếm ngược để thông báo cho các học viên được biết còn bao lâu nữa sẻ bắt đầu các khóa học như khóa học hse, khóa học qaqc sẻ tiện lợi cho các học viên biết được thời gian cụ thể hơn.