CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PUBLIC VÀ TẠI DOANH NGHIỆP

A/ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ HỘI NHẬP

Chương trình được thiết kế phù hợp với cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý dựa trên “ Kinh nghiệm trong quá trình, Giảng dạy, tư vấn, Đánh giá cấp chứng nhận thực tế tại các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý”

Stt Tên chương trình Mục đích lớp học Ngày đào tạo Khai Giảng Văn bằng  
Chứng chỉ Chứng nhận  
1/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.  
1 Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý chất lượng 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

  X  
2 Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 trong các loại hình doanh nghiệp 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

  X  
3 Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2015 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X