CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ VIỆN INTIC

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế thành lập theo quyết định số 10-72/QĐ-VAYSE/VPNB ngày 14 tháng 6 năm 2010 là tổ chức khoa học trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam (trực thuộc Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam)

1. CHỨC NĂNG

  • Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của công tác đào tạo nhân lực trong sự phát triển kinh tế;
  • Tư vấn các lĩnh vực xã hội liên quan đến các đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin về đào tạo nhân lực;
  • Hợp tác trong nước và nước ngoài về đào tạo nhân lực. Công tác Hợp tác trong nước và nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ

  • Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực;
  • Tổ chức, kếp hợp nghiên cứu khoa học về giáo dục, đào tạo với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và các trường đại học trong nước và nước ngoài;
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, tư vấn các vấn đề phát triển kinh tế. Giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo nhân lực;
  • Đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về: kế toán, hải quan, quản lý, tin học, ngoại ngữ, marketing, nghiên cứu thị trường, xây dựng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu.

Khóa học Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn Thực phẩm ISO 22000/HACCP

Khóa học 5S Miễn phí tổ chức tại Intic (08/05/2016)