A/ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ HỘI NHẬP

Chương trình được thiết kế phù hợp với cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý dựa trên “ Kinh nghiệm trong quá trình, Giảng dạy, tư vấn, Đánh giá cấp chứng nhận thực tế tại các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý”

Stt Tên chương trình Mục đích lớp học Ngày đào tạo Khai Giảng Văn bằng
Chứng chỉ Chứng nhận
1/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.  
1 Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý chất lượng 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
2 Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 trong các loại hình doanh nghiệp 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
3 Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2015 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
2/MÔI TRƯỜNG-AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
1 Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý môi trường 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
2 Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu ISO 14001:2015 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong các loại hình doanh nghiệp 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
3 Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
4 Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
5 Thiết lập thông tin dạng văn bản theo ISO 45001:2018 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các loại hình doanh nghiệp 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
6 Đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
7 Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
8 Đánh giá Viên nội bộ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp 4 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
3/ AN TOÀN THỰC PHẦM/DƯỢC PHẨM/MỸ PHẨM  
1 Nhận thức và thiết lập thông tin dạng văn bản yêu cầu HACCP codex Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy cho một hệ thống quản lý chất lượng, thiết lập thông tin dạng văn bản đáp ứng yêu cầu HACCP codex 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
2 Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
3 Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15378:2018 Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý bao bì dược/mỹ phẩm 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
4 Thiết lập thông tin dạng văn bản ISO 22000:2018 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thực phẩm. 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
5 Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

6 Thiết lập thông tin dạng văn Bản ISO 15378:2018 Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15378:2018 trong doanh nghiệp sản xuất bao bì dược phẩm/mỹ phẩm. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
7 Đánh giá viên nội bộ ISO 15378:2018 Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn bao bì dược phẩm và mỹ phẩm. 3 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X

 

B/ NỘI DUNG THIẾT THỰC

Chương trình được thiết kế phù hợp từng vai trò, trách nhiệm-quyền hạn chuyên môn riêng trong các loại hình doanh nghiệp“ Kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước”

Stt Tên chương trình Mục đích lớp học Ngày đào tạo Khai Giảng Văn bằng
Chứng chỉ Chứng nhận
1 Nhận thức và thiết lập thông tin dạng văn bản liên quan QA-QC Giúp học viên:

Hiểu rõ khái niệm chất lượng.

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến chất lượng.

Thiết lập các kế hoạch chất lượng, quy kiểm tra và kiểm soát chất lượng

3 Hàng tuần (Ngày và đêm)

Chủ nhật

 

X
2 Tư vấn môi trường Đảm bảo đủ kiến thức thực hiện hoạt động tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc trở thành nhân viên quản lý môi trường 8 X
3 Lập dự toán môi trường Đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ, giai đoạn và chi phí cho một quá trình thực thi các chuẩn mực về môi trường theo yêu cầu luật định. 2 X
4 Xử lý nước thải Xác định các chỉ tiêu và phương pháp trong quá trình xử lý nước thải theo yêu cầu luật định 3 X
5 Sức khỏe-An toàn-Môi trường (HSE) Nhận diện, thiết lập, duy trì và cải tiến hoạt động Môi trường, sức khỏe, an toàn nghề nghiệp theo yêu cầu của Luật định trong các doanh nghiệp. 6 X
6 Nhận thức ISO 9001:2018 trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn các yếu tố cốt lõi cho việc áp dụng ISO 9001:2015 trong hoạt động giáo dục và đào tào. 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
7 Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến môi trường (Phù hợp với ISO 14001:2015 và yêu cầu luật định) Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp. 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
8 Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (Phù hợp với ISO 45001:2018 và yêu cầu luật định) Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp. 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
9 Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến môi trường, sức khỏe an toàn nghề nghiệp ( Phù hợp với ISO 14001,45001& yêu cầu luật định) Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
10 Nhận biết và kiểm soát chất thải nguy hại trong doanh nghiệp. Giúp học viên có phương pháp phù hợp, giảm chi phí trong việc kiểm soát chất thải nguy hại tại doanh nghiệp. 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X

 

C/ CÔNG CỤ QUẢN LÝ:

Chương trình được thiết kế phù hợp, nhằm cung cấp tri thức đạt hiệu quả trong việc lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát các quá trình, hoạt động dựa trên “ Kinh nghiệm đào tạo, tư vấn, và làm việc với các Chức danh liên quan trong doanh nghiệp.”

Stt Tên chương trình Mục đích lớp học Ngày đào tạo Khai Giảng Văn bằng
Chứng chỉ Chứng nhận
1 Nhận thức quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 Học viên nhận thức đầy đủ khái niệm về rủi ro và có thể ứng dụng phù hợp, hiệu quả trong doanh nghiệp theo các hệ thống quản lý riêng lẻ. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
2 Nguyên nhân gốc rễ-Root cause Đảm bảo học viên có phương pháp, cách thức để truy xuất nguyên nhân gốc cho các vấn đề phát sinh tránh tái diễn hoặc nhận diện các nguyên nhân có thể gây ra rủi ro. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
3 Kiểm soát quá trình bằng thống kê-SPC Học viên có thể áp dụng mội số công cụ thống kê nhằm đảm bảo kiểm soát quá trình sản xuất,, đảm bảo ổn định chất lượng. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
4 Nguyên tắc 5S Học viên hiểu rõ quy luật và mục tiêu cốt lõi của 5S nhằm ứng dụng phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
5 Kỹ thuật FMEA- failure mode and effect analysis. Cung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai FMEA trong các quá trình sản xuất sản phẩm nghiêm ngặt, như ô tô, xe máy. 1 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

X
6 Kỹ thuật five core tool (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA) trong doanh nghiệp. Cung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai năm (05) công cụ trong các hoạt động sản xuất ngành sản xuất linh kiện, lắp ráp oto, xe máy 5 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

x
7 Kỹ thuật SPC-Satistical process control Cung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai các công cụ SPC cho từng quá trình, hoạt động trong doanh nghiệp. 2 Chủ nhật

Thứ 7/chủ nhật, cấp tốc, tối hàng tuần

x

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ          : 028 2253 1880

Hotline          : 0919 936 008

Email             : daotao@intic.edu.vn

Website        : www.intic.edu.vn

Địa chỉ           : 69/2/6 đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM