TÍCH HỢP ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 VÀ ISO 45001:2018

Address

Lầu 3, số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam   View map

TÍCH HỢP ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 VÀ ISO 45001:2018

INTEGRATION ISO 9001: 2015 & 14001: 2015 AND ISO 45001: 2018

 • Lợi ích khi tham dự
 • Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của các tiêu chuẩn.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về chất lượng, môi trường.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
 • Học viên thiếp lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 như Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm – quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc.
 • Hình thành tư duy trong việc điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.
 • Làm chủ và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc dùng tên gọi của từng mục đích của thông tin dạng văn bản.
 • Nắm vững các yêu cầu, lý giải được và làm chủ được yêu cầu nội dung từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận chính xác nhằm đáp ứng với các bên đánh giá cũng như cải tiến liên tục.
 • Nắm vững các kỹ thuật và trình tự cho một cuộc đánh giá nội bộ cũng như đánh giá bên ngoài.
 • Hiểu rõ trách nhiệm – quyền hạn của chuyên gia đánh giá cũng như bên được đánh giá đối với hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Đối tượng tham dự
 • Lãnh đạo cấp cao của Doanh nghiệp, Cán bộ/Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên quản lý môi trường, quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
 • Sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Thời lượng: 5 ngày

 

 • Nội dung chương trình học

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015; ISO 1400:2015 và ISO 45001:2018 (0.5 ngày)

 • Giới thiệu các Hệ thống quản lý trong doanh nghiệp.
  •  Lợi ích của việc tích hợp các Hệ thống quản lý (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018)
  •  Giải tích thuật ngữ/khái niệm cơ bản của ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
  •  Cách tiếp cận các tiêu chuẩn  tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 theo chu trình PDCA.
  • Các điều khoản soạn thảo tích hợp chung và những điều khoản soạn thảo riêng cho từng bộ ISO 9001- 14001 – 45001

( Từ Điều 1 đến điều 3 trong bộ Tiêu chuẩn ISO 9001-14001 và 45001)

PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ NỘI DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO  9001-14001-45001 (2.5 NGÀY)

 

ĐIỀU KHOẢN 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
– Bối cảnh của tổ chức về chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN);
– Nắm rõ các yêu cầu của các bên liên quan;
– Phạm vi của các Hệ thống quản lý;
– Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe an toàn và các quá trình của nó;

ĐIỀU KHOẢN 5: SỰ LÃNH ĐẠO
– Cam kết của lãnh đạo;
– Hướng vào khách hàng;
– Chính sách chất lượng – môi trường – an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
– Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
– Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4) ISO 45001:2018

ĐIỀU KHOẢN 6 : HOẠCH ĐỊNH
– Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội
– Nhận biết khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường và cơ hội

– Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về ATSKNN và cơ hội.
– Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

– Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO

– Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001 và ISO 45001
– Xây dựng và hoạch định để mục tiêu chất lượng, môi trường và ATSKNN
– Hoạch định sự thay đổi (cho ISO 9001:2015)
– Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001 – 45001)

ĐIỀU KHOẢN 7: SỰ HỖ TRỢ

– Nguồn lực con người – Cơ sở hạ tầng, môi trường – Theo dõi đo lường
– Tri thức tổ chức – Năng lực – Nhận thức
– Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
– Thông tin dạng văn bản – Tạo lập và cập nhật – Kiểm soát thông tin dạng văn bản
– Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015.

ĐIỀU KHOẢN 8: TÁC NGHIỆP
– Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
– Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
– Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
– Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
– Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ;
– Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
– Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
– Bảo toàn – Hoạt động sau giao hàng;
– Kiểm soát sự thay đổi – Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
– Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
– Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp

ĐIỀU KHOẢN 9:  THEO DÕI – ĐO LƯỜNG – PHÂN TÍCH
– Theo dõi – đo lường – phân tích và đánh giá;
– Sự thỏa mãn của khách hàng;
– Phân tích và đánh giá;
– Xem xét của lãnh đạo;

ĐIỀU KHOẢN 10: CẢI TIẾN
– Sự không phù hợp và hành động khắc phục
– Cải tiến liên tục

PHẦN 3:  SOẠN THẢO HTTL TÍCH HỢP ISO 9001 – 14001- 45001 (0.5 NGÀY)

– Hướng dẫn soạn thảo tài liệu chung

– Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban;
– Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
– Hướng dẫn thiết lập văn bản chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp;
– Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001, ISO 14001 VÀ ISO 45001 (1.5 NGÀY)
– Lập kế hoạch đánh giá- Các kỹ năng cần có của 01 đánh giá viên

– Xem xét đánh giá và Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.

– Báo cáo đánh giá

+ Chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ đánh giá
+Giám sát hành động khắc phục;

–  Thực hành: Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục.

 

 

 • Tài liệu cung cấp học viên
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015.
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.
 • Chứng chỉ sau khóa học
 • Nhận chứng chỉ “Tích hợp các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ” ngay sau khóa học.

HỌC PHÍ

 • Lệ phí: 3,000,000 đồng/học viên (Học phí sinh viên: 2.800.000 đồng/học viên).

ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 VND/ học viên nộp nộp học phí ngay khi đăng ký cách ngày khai giảng 5 ngày
 • Giảm 50.000 VND/ học viên cho nhóm 2 đến 3 học viên
 • Giảm 100.000 VND/ học viên cho nhóm 4 đến 5 học viên
 • Giảm 200. 000 VND/ học viên cho nhóm 6 học viên ( Áp dụng cho cả doanh nghiệp đăng ký dười 10 học viên)

 

Các khóa học liên quan cùng cấp

 • Nhận thức hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp(ISO 45001:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015)
 • Nhận thức hệ thống môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 14001:2015&ISO 45001:2015).

……………………………………………………………………………………….

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ        : Số 32, Đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Liên hệ       : 028 2253 1880

Hotline       : 0919 936 008

Email           : daotao@intic.edu.vn

Website      : www.intic.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Viện Đào tạo nhân lực và Hợp tác Quốc tế | Đào tạo khóa học HSE – khóa học QAQC – ISO 22000 – Tư vấn Môi trường và Xử lý nước thải

Viện INTIC với những chuyên gia hàng đầu, có từ 10 đến 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý chất lượng, tư vấn môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, quản lý nhà nước và hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo như Đại học Dresden (Đức), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc,……….

LIÊN HỆ

Chúng tôi làm việc các ngày trong tuần để hỗ trợ học viên nhanh nhất có thể

Hotline: 0949.024.168 | 0919.936.008 | 0282.243.1880

Email: tuvanhocvien.intic@gmail.com | daotao@intic.edu.vn

Đc: Số 32 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

TOP