Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

ISO  14001:2015

        ˜ Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường 

 1. Mục tiêu

Giúp cho học viên :

 • Cung cấp những kiến thức chung về các vấn đề môi trường tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQL Môi trường theo ISO 14001:2015
 • Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đánh giá nội bộ.
 • Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.
 • Thực hành các nghiên cứu điển hình, bài tập tình huống, bài tập đóng vai.
 1. Phương pháp giảng dạy
 • Thao tác lý thuyết
 • Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình
 • Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống
 • Thực hành đóng vai
 • Chia nhóm, thực hành đánh giá thử
 1. Đối tượng tham dự
 • Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cấp cao ; Các nhà quản lý cấp trung, cấp cao; Giám đốc chất lượng..
 • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy, bệnh viện, trường học,..
 • Sinh viên các ngành môi trường, kỹ thuật, cơ khí, xây dựng,….
 1. Nội dung

Tổng quan về Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

Tổng quan về Môi trường:

 • Hiện trạng môi trường khu vực và thế giới
 • Hệ thống quản lý môi trường
 • Tiêu chí đánh giá môi trường
 • Cơ sở pháp lý của hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

 • Mục đích và phạm vi áp dụng
 • Chính sách môi trường
 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện và điều hành
 • Kiểm tra
 • Xem xét của lãnh đạo

Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

 • Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQL Môi trường theo ISO 14001:2015
 • Điều kiện cần và đủ khi áp dụng
 • Kế hoạch triển khai áp dụng
 • Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)
 • Bài tập thực hành

Áp dụng HTQLCL theo ISO 14001:2015 tại doanh nghiệp

 • Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 14001:2015 tại doanh nghiệp
 • Bài tập nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp đã thực hiện

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

 •  Bài tập tình huống
 • Thực hành đánh giá nội bộ (lý thuyết và thực hành)
 1. Các chứng chỉ sau khóa học

              Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý  Môi trường ISO 14001:2015

 1. Học phí: 1,5 triệu/học viên
 2. Giảng viên: Là các Tiến sĩ, Thạc sĩ hiện đang là các nhà lãnh đạo của các tổ chức, với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo về Môi trường tại các tổ chức trong và ngoài nước.

 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

      1. HSE – Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn, Môi trường và Sức khỏe

      2. OHSAS 18001:2007 – Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

      3. ISO 9001:2015 – Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng

      4. QA/QC – Chuyên gia Đánh giá Kiểm soát Chất lượng

      5. Nghiệp vụ Tư vấn và Quản lý Môi trường Doanh nghiệp

      6. ISO 22000/HACCP– Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn Thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *